KAI KUNIYUKI TAISHIN

Kai Kuniyuki Sensei was born in Nobeoka, Kyushu Island in July 1943. He started learning Karate at the age of 13 under Mori Kyu Sensei, and through him he was introduced to Miyazato Eiichi Sensei, Miyagi Chojun Sensei's successor.
After he started learning Yoshinkan Aikido from Shioda Gozo Sensei, Shindo-Muso-Ryu Jodo from Shiokawa Hosho Terushige Sensei, Muso-Jikiden-Eishin-Ryu Iaido from Ikeda Seiko Sensei, Traditional Jujutsu from Kaminaga Shigemi Sensei. He also went to Taiwan to study Chinese Martial Arts (Tai Chi, Taikiken, Hakke-Sho) under Master Isho Kho.

He died in Nobeoka on July 2023.

Kai Sensei main qualifications were:

 • 10 Dan Hanshi - OKINAWA GOJU-RYU KARATEDO
 • 9 Dan Hanshi - TRADITIONAL JUJUTSU, Nippon Jujutsu Shinkokai
 • 9 Dan Hanshi - MUGAI-RYU IAI-HEIDO
 • 9 Dan Hanshi - MUSO-JIKIDEN-EISHIN-RYU IAIDO
 • 9 Dan Hanshi - RYUKYU KOBUJUTSU
 • 9 Dan Hanshi - YOSHINKAN AIKIDO
 • 9 Dan Hanshi - SHINDO-MUSO-RYU JODO
 • 8 Dan Hanshi  - KOBUJUTSU
 • 6 Dan Shihan - Chinese Martial Arts
 • 5 Dan - KENDO
 • 5 Dan Shihan - SHODO (Calligraphy)
 • Appointed 21st Successor of Bokuden Ryu Jujutsu Heiden Koshinomawari Iai Hei-ho

  Appointed 19th Successor of Mugai Ryu Iai Hei-do

  Founder of Yoshin Ryu Bujutsu

  Awarded "Mukei Bunkazai Dento Budoshi" (Cultural Treasure in Traditional Budo)

 • Menkyo-Kaiden in: Shindo-Muso-Ryu Jodo, Asayama-Ichiden-Ryu Taijutsu (Chi-no-maki), Isshin-ryu Kusarigama-jutsu, Ikkaku-Ryu Jutte-jutsu, Uchida-Ryu Tanjo-jutsu, Shinto-Ryu Ken-jutsu
 • Shihan of: Shinto-Tenshin-Ryu Kenpo, Torite-Jutsu, Jo-jutsu
 • Shihan of: Kukishin-Ryu Bojutsu
 • Menkyo in: Hontai-Takagi-Yoshin-Ryu Jujutsu